Opis projektu

CHEMSEA

Chemical Munitions Search and Assessment 

(Amunicja chemiczna – poszukiwanie i ocena)

Projekt wspierany przez Unię Europejską z Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

Cele projektu: 

- inwentaryzacja współczesnych i archiwalnych miejsc zatopienia amunicji chemicznej w Bałtyku oraz ich szczegółowa charakterystyka;

- ocena wpływu BST i produktów ich rozkładu na środowisko morskie;

- określenie metod oznaczania BST i produktów ich rozkładu w środowisku morskim;

- opracowanie metodologii poszukiwania BST;

- ocena i modelowanie strat środowiskowych wynikających z obecności BST;

- wypracowanie wspólnych dla państw bałtyckich zasad postępowania z wyłowioną, wyrzuconą na plaże amunicją chemiczną i skutecznych metod dekontaminacji skażonych elementów;

- opracowanie norm niebezpiecznego zanieczyszczenia osadów dennych BST 
i produktami ich rozkładu.

Czas trwania projektu:

09.06.2011 – 01.07.2014

Zadania realizowane przez Akademię Marynarki Wojennej:

-  zarządzanie i administracja projektem;

-  komunikacja i informacja;

-  wykrywanie i charakterystyka stref zatopienia broni chemicznej;

-  wymiana międzynarodowa i wytyczne.

W tym celu Akademia Marynarki Wojennej (wraz z innymi partnerami) zrealizuje następujące zadania cząstkowe:

-  opracowanie instrukcji postępowania z wyłowiona amunicja chemiczną dla rybaków;

-  inwentaryzacja obecnych i archiwalnych danych dotyczących miejsc zatopienia broni chemicznej;

-  charakteryzacja stref zatopienia;

-  poszukiwanie broni chemicznej w oficjalnych strefach zatopienia (Głębia Gotlandzka);

-  poszukiwanie broni chemicznej w nieoficjalnych strefach zatopienia (Głębia Gdańska);

-  przegląd metod wykrywania zatopionej amunicji, sposobów pobierania próbek;

-  przetworzenie danych z badań w morzu (miejsca zatopień, rejony zanieczyszczeń 
i ryzyka skażeń)  na format GIS, wytworzenie mapy miejsc zalegania zatopionej amunicji chemicznej;

-  aktualizacja i ujednolicenie przepisów reagowania kryzysowego, stworzenie uniwersalnego dla państw bałtyckich planu reagowania w przypadku wyłowienia lub wyrzucenia na plażę amunicji chemicznej.

W realizację projektu ze strony Akademii Marynarki Wojennej zaangażowani są:

-  kmdr dr inż. Jacek FABSIAK – kierownik Zakładu Ochrony Środowiska i Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia – koordynator projektu;

-  kmdr dr. Jarosław MICHALAK – kierownik Zakładu Prawa Morza i Bezpieczeństwa Morskiego Państwa;

-  kmdr por. dr Bartłomiej PĄCZEK – kierownik Zakładu Dowodzenia Siłami Morskimi;

-  kmdr dr Adam OLEJNIK – kierownik Zakładu Technologii Prac Podwodnych + zespół